ชื่อ - นามสกุล :นางสาวภัสรา โรจนรัตน์
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด
หน้าที่หลัก :ครูแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
หน้าที่ในกลุ่ม :