ชื่อ - นามสกุล :นายกิตติศักดิ์ บัวศรี
ตำแหน่ง :หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
หน้าที่ในกลุ่ม :